etusivu linkit päiväkirja
kolumnit ja puheet valtiopäivätoimet

Välitilinpäätös

Katso kauas, näe myös lähelle

Vaaleista on kulunut kaksi vuotta ja on aika katsoa, onko tehty sitä mitä luvattiin.

Eduskuntatyöstä iso osa tapahtuu valiokunnissa, joissa asioita käsitellään hallituksen esityksestä, ei omasta aloitteesta. Siellä on mahdollisuus tuoda esiin oma näkökulma, viilata hallituksen esityksiä ja saada aikaan eduskunnan ponsia, jotka johtavat valmisteluun hallituksessa.

Työläimpiä valiokuntahommia ensimmäisen kahden vuoden aikana ovat olleet EU:n perustuslaki, palveludirektiivi ja ulkomaalaislaki. Kahdessa ensimmäisessä olen tehnyt töitä etenkin kunnallisten peruspalvelujen puolesta, jälkimmäisessä humaanin ja avoimen maahanmuuttopolitiikan puolesta.

Valiokuntatyön ohella oppositiokansanedustajan tärkeä tehtävä on kuitenkin tuoda esiin myös politiikan vaihtoehtoja eduskunnan näkyvimmällä ja avoimimmalla foorumilla: täysistuntosalissa. Tästä syystä olen tehnyt valtiopäivätoimia keskimääräistä enemmän. Olen alla olevaan listaan jaotellut valtiopäivätoimiani ja puheitani vaaliohjelmani teemojen mukaisesti.

Tämän lisäksi olen vieraillut monissa yleisötilaisuuksissa puhumassa esimerkiksi pätkätyöläisten oikeuksista ja perustulosta. Olen ollut valmistelemassa vihreille opiskelijapoliittista keskustelupaperia, globalisaatio-ohjelmaa, demokratiaohjelmaa, työelämäohjelmaa, EU-ohjelmaa, kulttuuripoliittista ohjelmaa ja lukuisia kannanottoja itselleni rakkaista aiheista.

Palveluja voi aina parantaa

Sosiaali- ja terveysasiat
Puheenvuoro: Sosiaali- ja terveyspalvelut pitäisi sulkea pois palvelukaupan liberalisoinnista
Puheenvuoro: Sosiaaliturvan uudistamisen tarve
Puheenvuoro: Hoitojonot on purettava
Puheenvuoro: Kansanterveysnäkökulma alkoholipolitiikkaan
Puheenvuoro: Kuntatalouden turvaaminen
Kirjallinen kysymys: Psyykenlääkkeet ja lääkkeiden korvausjärjestelmän uudistaminen
Kirjallinen kysymys: Kansanterveyslähtöisen päihdepolitiikan mahdollisuudet tulevaisuudessa
Kirjallinen kysymys: Hankintalainsäädännön soveltuminen sosiaali- ja terveyspalveluihin
Toimenpidealoite: Liikuntapalvelujen verovähennysoikeus

Peruskoulut
Puheenvuoro: Lasten oppimisvaikeudet
Kirjallinen kysymys: Sukupuolten välinen tasa-arvo opettajankoulutuksen sisällöissä
Kirjallinen kysymys: Koulujen viihtyisyys
Kirjallinen kysymys: Peruskoulun työmäärän kuormittavuus
Talousarvioaloite: Määräraha perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen laadun parantamiseen

Korkeakoulutus
Puheenvuoro: Opinto-oikeuden rajaamisen vastustaminen
Puheenvuoro: Opintojen rajaukset estettävä
Puheenvuoro: Koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen
Puheenvuoro: GATS-sopimus uhkana koulutukselliselle tasa-arvolle
Kirjallinen kysymys: Ulkomaalaisten opiskelijoiden lukukausimaksut

Kulttuuri
Puheenvuoro: Alueellisten teattereiden ja orkesterien mahdollisuus toimia maakuntien keskuksissa
Puheenvuoro: Henkilötyövuosivaje Kajaanin teatterissa
Puheenvuoro: Ammattimaisesti toimivien vapaiden tanssiteatteri- ja teatteriryhmien taloudellinen asema
Puheenvuoro: Vapaiden teatteri- ja tanssiryhmien asiat kuntoon
Puheenvuoro: Kuvataiteen verotuskohtelu
Kirjallinen kysymys: Työvoimaviranomaisten suhtautuminen työttömiin kohdeapurahan saajiin
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin

Perustulo kaikille

Perustuloa kohti
Puheenvuoro: Perustulojärjestelmä
Puheenvuoro: Perustoimeentulokokeilu Pohjois-Karjalassa
Puheenvuoro: Kuntapuolen pätkätyöläisten aseman kohentamiseen
Puheenvuoro: Eriarvoisuuden ja köyhyyden poistaminen
Puheenvuoro: Pienten ikäluokkien asema
Kirjallinen kysymys: Toimeentulotuen perusosan siirtäminen Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi

Toimeentulo
Puheenvuoro: Kotihoidontuen korottaminen
Puheenvuoro: Lapsiperheiden köyhyysriski, lapsilisien korottaminen
Puheenvuoro: Veroalen kohdistaminen pieni- ja keskituloisiin
Puheenvuoro: Kotitalousvähennyksen toimivuus
Puheenvuoro: Harmaan talouden torjuntaa on tehostettava
Puheenvuoro: Palkansaajien työsuhdeturvan parantaminen
Puheenvuoro: Työllisyyden ja hyvinvointipalveluiden turvaaminen
Puheenvuoro: Pienyrittäjien työvoimakustannusten alentaminen
Puheenvuoro: Matalatuottoisten alojen ongelmat
Suullinen kyselytunti: Sovitellun päivärahan ennakkomaksu
Keskustelualoite: Yrittäjyyden edellytykset

Opintotuki
Puheenvuoro: Asumislisän vuokrakaton korottaminen 252 euroon
Puheenvuoro: Opintotuki ja yliopisto-opetuksen rahoitus
Puheenvuoro: Asumislisän ns. ympärivuotistaminen
Kirjallinen kysymys: Opintolainasubvention vaikuttavuus
Kirjallinen kysymys: Opintolainavähennyksen toteuttaminen

Erilaisuus kunniaan

Tasa-arvo
Puheenvuoro: Vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta työnantajalle
Puheenvuoro: Perhevapaista aiheutuvien työnantajamaksujen tasaaminen
Puheenvuoro: Perheväkivaltatapaukset
Puheenvuoro: Naisiin kohdistuva väkivalta
Kirjallinen kysymys: Vanhemmuuden kustannusten jakaminen
Kirjallinen kysymys: Sukupuolivaikutukset koulutuspoliittisissa ja opintososiaalisissa uudistuksissa
Suullinen kyselytunti: Työn ja perheen yhteensovittaminen

Heikoimmistakin on huolehdittava
Puheenvuoro: Vankien terveydenhuollossa on vakavia puutteita
Puheenvuoro: Vapautuvien vankien asunnottomuus
Puheenvuoro: Päihdehuollon resurssit saatettava riittävälle tasolle
Puheenvuoro: Parituksen eri muodot ja ihmiskauppa
Kirjallinen kysymys: Prostituoitujen tukipalvelut
Kirjallinen kysymys: Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten kahden diagnoosin hoito
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen nuorten mielenterveyskuntoutujien asumisen tukemiseen
Kirjallinen kysymys: Lapsen ruumiillista kuritusta koskevat asenteet

Vähemmistöt
Puheenvuoro: Vammaisten opiskelijoiden erityistarpeet
Puheenvuoro: Sosiaalisten yritysten toimintamahdollisuudet
Kirjallinen kysymys: Asuntorakennuskannan esteettömyys
Kirjallinen kysymys: Sisäinen adoptio-oikeus samaa sukupuolta olevien parien perheissä
Lakialoite: Laki samaa sukupuolta olevien parien adoptiosta
Lakialoite: Laki samaa sukupuolta olevien parien oikeudesta yhteiseen sukunimeen

Maahanmuuttajat
Puheenvuoro: Suomen tarve työperusteiselle maahanmuutolle
Puheenvuoro: Maahanmuuttajanaiset parisuhdeväkivallan uhreina
Puheenvuoro: Miksi vuokratyövoima on tervetullutta, mutta tavalliset maahanmuuttajat eivät?
Puheenvuoro: Keskeisin näkökulma pakolaispolitiikkaan on oltava ihmisoikeudet ja oikeusturva
Kirjallinen kysymys: Maahanmuuttajien työllistyminen
Kirjallinen kysymys: Siirtolaisten oikeuksia koskevat kansainväliset sopimukset
Kirjallinen kysymys: Suomen hallituksen kanta IOM:stä esitettyyn kritiikkiin
Suullinen kyselytunti: Maahanmuuttopolitiikka
Lakialoite: Rinnakkaislakiesitys hallituksen esitykseen ulkomaalaislaista

Siviilipalvelus
Puheenvuoro: Siviilipalvelusaikaa lyhennettävä merkittävästi
Puheenvuoro: Valtion maksettava siviilipalvelusta suorittavien asumiskustannukset
Kirjallinen kysymys: Oikeus kieltäytyä aseista
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen siviilipalvelusmiesten asumiskustannuksiin
Lakialoite: Laki siviilipalvelusmiesten asumiskustannusten
Lakialoite: Laki kansalaispalveluksesta

Kaikki ei ole kaupan

Ympäristö ja eläimet
Puheenvuoro: Ilmastonmuutoksen torjunta
Puheenvuoro: Maatalouden ympäristötuet
Kirjallinen kysymys: Kanojen virikehäkit
Kirjallinen kysymys: Jokihelmisimpukan suojelun tehostaminen
Kirjallinen kysymys: Hyljekantojen hoitosuunnitelmatyöryhmän kokoonpano
Kirjallinen kysymys: Lihasiipikarjan hyvinvoinnin parantaminen
Kirjallinen kysymys: Kiskobussiliikenne välillä Mänttä - Tampere – Mänttä

Globalisaatio
Puheenvuoro: Kehitysyhteistyömäärärahoja on korotettava
Puheenvuoro: Köyhimpien kehitysmaiden velat on mitätöitävä
Puheenvuoro: Globalisaation hallinnasta
Puheenvuoro: Globaali oikeudenmukaisuus, globaalien tuloerojen pienentäminen ja globaali kumppanuus
Puheenvuoro: Maatalouskaupan sääntöjen uudistaminen kehitysmaiden kannalta
Kirjallinen kysymys: Uiguurit Suomen ihmisoikeuspolitiikassa

EU-politiikka
Puheenvuoro: Kansanäänestyksestä koskien sopimusta Euroopan unionin perustuslaista
Puheenvuoro: EU-maiden työvoiman pääsy Suomen työmarkkinoille
Puheenvuoro: Euroopan Unionin perustuslaillisen sopimuksen hyväksyminen
Puheenvuoro: Pohjoisen Euroopan yhteistyön kehittäminen
Kirjallinen kysymys: Pohjoisen ulottuvuuden sisältö
Kirjallinen kysymys: Julkisten palvelujen suojalausekkeet EU:n uudessa perustuslaillisessa sopimuksessa

Kansalaisoikeudet
Puheenvuoro: Kommentti valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon
Puheenvuoro: Sähköisen viestinnän tietosuoja
Puheenvuoro: Uskonnonvapauslaki
Kirjallinen kysymys: Luottotietojen käyttötarkoitus ja sosiaaliset oikeudet
Kirjallinen kysymys: Kansalaisten oikeusturvan huomioiminen henkilörekistereissä
Kirjallinen kysymys: Itseään koskevien tietojen tarkistaminen SIS-henkilötietojärjestelmästä
Kirjallinen kysymys: Sisäasiainministeriön järjestämä asehuutokauppa
Kirjallinen kysymys: Yksityisyyden suoja ja EU:n tietoturvastrategia
Lakialoite: Laki nimilain tasa-arvoistamisesta
Lakialoite: Laki kunnallisen demokratian lisäämisestä
Lakialoite: Laki vakuutusyhtiölain demokratisoimisesta


© Rosa Meriläinen
Kuva: Maria Seppälä